שלום אורח (התחברות)
ראשי   תנאי שימוש  
תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר סקרן

השימוש באתר סקרן (להלן "האתר") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.
השלמת תהליך הרישום, וסימון התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" משמעותם הסכמה להקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

1. תנאי השימוש מהווים הסכם בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים בפני המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר. בכל מקרה של הפרה כזו, יוכל המשתמש לתבוע רק את הצד המפר, ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר.

2. מפעילי האתר יוכלו להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש, ובין אם לאו, בלא שתהיה להם חבות כלשהי כלפי המשתמשים או צד ג' כלשהו.

3. מפעילי האתר אינם מתחייבים ואינם אחראים לגבי מוצרים או שירותים הנרכשים או מתקבלים דרך האתר מכל צד ג' שהוא.

4. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק: ישיר, עקיף או אחר, שיגרם למשתמש עקב השימוש באתר. כל שימוש שנעשה באתר נעשה על אחריות המשתמש עצמו.

5. מובהר בזה כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב אחר התכנים הנכתבים בו על ידי המשתמשים. לפיכך האחריות על תכנים אלה מוטלת על המשתמשים בלבד, ובאחריותם לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.

6. למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק סקרים ולבטל חשבונות משתמשים שיעברו על כללי השימוש באתר, וזאת לפי שיקול דעתם בלבד. אין לראות בפעולה זו משום קבלת אחריות לתכנים שלא נמחקו.

7.
מפעילי האתר יהיו רשאים מדי לשלוח מדי פעם בפעם הודעות בדואר אלקטרוני המכילות חומר פרסומי. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לתוכן הודעות אלה ו/או למוצרים או השירותים המוצעים בהן.

8. השירות מוצע למשתמש כמות שהוא, As is . מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצרכי המשתמש או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה באתר, וכי הוא אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שהוא עושה בשירות.

9. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בגין כל נזק: ישיר, עקיף, אובדן הכנסה, או אחר, שיגרם למשתמש באתר, בין אם נגרמו על ידי צד ג' כלשהו, ובין עם נגרמו בשל תקלה.

10. מפעילי האתר יבצעו כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשתמשים ופרטיותם, לפי הצהרת הפרטיות המתפרסמת באתר. יחד עם זאת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך המשתמש פוטר את מפעילו האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה.

11. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים:
1. תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.
2. תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית, וכו'.
3. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע באתר או במשתמשים.
4. תכנים הפוגעים בפעילות האתר או במשתמשי האתר.
5. תכנים המפירים או פוגעים בזכויות יוצרים.
6. הפצת דואר זבל (Spam) שלנמענו אין צורך בו.

12. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד בהרשמה לאתר.

13. המשתמש מתחייב להשתמש באתר ובשירותים המוצעים בו בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות באתר.

14. המשתמש יפצה את מפעילי האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר יגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ו/או מהפרת כל דין או זכויות צד ג' כלשהן על ידי המשתמש.

15. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע. עם זאת, כל הזכויות לסקרים ולתוצאותיהם יהיו בידי המשתמשים, עורכי הסקרים.

16. המשתמש יהיה אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהיה אחראי על כל פעולה שתבוצע בחשבונו, בין אם נעשתה בסמכות וברשות ובין אם לאו. המשתמש מתחייב לדווח למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, על מנת שאלה יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להפסיק את השימוש הנ"ל.

17. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם הרישום לאתר, הודעות ועדכונים, לרבות כאלה הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

18. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

סיור מודרך |  סודיות ופרטיות |  תנאי שימוש באתר |  שירי מערכות מידע