תקנון אתר “סקרן”

1. כללי

1.1 החברה- חברת “וויאדס בע”מ” (להלן: “החברה”).

1.2 האתר- “www.sakran.co.il”, (להלן: “האתר”), מופעל על ידי החברה, האתר הינו פלטפורמה להשוואת מחירים בתחום התקשורת והסלולר. כמו כן דרך האתר ניתן להשאיר פרטים לחברות התקשורת והסלולר על מנת שיצרו קשר עם המשתמש.

1.3 הכתוב בתקנון האתר חל על כל גולש/ת באתר, השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4 השימוש באתר האינטרנט על כל תכולתו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא היטב את התנאים. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים המופיעים בתקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר, לרבות שרותיו.

1.5 לחברה הזכות לשנות את תנאי השימוש בתקנון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. שינוי כאמור מחייב את הצדדים מרגע פרסומו ו/או עדכונו בתקנון זה.

1.6 תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל צורה שהיא, באמצעות מחשב, מחשב כף יד, מכשיר סלולארי וכל מכשיר אחר.

1.7 החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את השרות המוצע על ידה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלא צורך בהודעה מראש, לרבות שינויים במבנה האתר, זמינותו ותכניו, ו/או כל מוצר או שרות המוצע על ידי החברה באמצעות האתר.

1.8 שמות הפרקים של תנאי השימוש הם לתנאי נוחות בלבד, ואין לראותם כמחייבות ו/או מסייעות בפרשנות תנאי התקנון.

1.9 המשתמש באתר ו/או בשרותיו, מצהיר כי הוא מעל גיל 18, והוא כשיר משפטית לבצע פעולות משפטיות בהתאם לדין הישראלי.

1.10 יובהר כי מפעילת האתר אינה חברת הסלולר ו/או התקשורת והיא אינה משווקת בעצמה ו/או מטעמה את המבצעים והחבילות המפורסמים באתר. מפעילת האתר הינה אמצעי התיווך שבין הלקוח לבין חברות התקשורת והסלולר בלבד.

2. השימוש באתר

2.1 המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שינויים של האתר, לרבות תכניו, ו/או תקלות שעלולות להתרחש באתר, ובשרות המוצע באמצעותו.

2.2 השימוש באתר על ידי המשתמש, מהווה הצהרה כי המשתמש קרא ומאשר את תנאי השימוש באתר זה, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה ו/או האתר. המתנגד לתקנון זה מתבקש לא להשתמש בשרותי האתר.

2.3 סימני המסחר של ספקי התקשורת המוצגים באתר, מטרתם היא לאפשר בחירה נוחה מאיזה ספק תקשורת הנך מעוניין להתנתק. יובהר כי אין בכך כל קשר ו/או רמיזה ו/או זיקה ו/או תמיכה של האתר בספק תקשורת מסויים.

2.4 על מנת להשתמש בשירות האתר, תידרש לספק פרטים מזהים, לרבות שם מלא, כתובת דוא”ל ומספר טלפון נייד.

2.5 לאחר מילוי הפרטים על ידי המשתמש, נציג ספקית התקשורת ייצור קשר עם המשתמש, וזאת בהתאם לבקשת האחרון.

2.6 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר ו/או החברה אינם צד להתקשרות בין המשתמש לספק התקשורת, ואין ידוע לחברה ו/או לאתר על פרטי ההתקשרות של המשתמש, אל מול חברת התקשורת.

2.7 בשימוש באתר, מצהיר המשתמש כי ידוע לו שהאתר מספק את השירות ללא כל התערבות של נציג אנושי, וללא כל דרך לזהות את המשתמש.

2.8 סימני המסחר של ספקי התקשורת המוצגים באתר, מטרתם היא לאפשר בחירה נוחה מאיזה ספק תקשורת הנך מעוניין להתחבר. יובהר כי אין בכך כל קשר ו/או רמיזה ו/או זיקה ו/או תמיכה של האתר בספק תקשורת מסויים.

2.9 משתמש אשר השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה מסכים כי חברת התקשורת ו/או הסלולר תצור עמו קשר לצורך התקשרות אותה חברה עם המשתמש בהתאם למוצר ו/או לשירות בו המשתמש התעניין.

2.10 השארת פרטים תהיה כרוכה בהשארת הפרטים הבאים כגון: שם , מספר טלפון ונייד, דואר אלקטרוני

2.11 במידה והושארו פרטים, הנך מצהיר כי החברה ו/או החברות אשר יפנו אליך אינם מטעם האתר וכי הם גופים עצמאיים ונפרדים מהאתר ו/או החברה, וכי לא תהיה לך כל טענה בקשר להתקשרות עם אותן חברות כלפי החברה ו/או האתר.

3. מידע ופרטיות

3.1 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר ו/או החברה רשאים להשתמש בכל מידע שסופק על ידי המשתמש או נאסף בעת השימוש באתר, לצרכים שיווקים ו/או צרכים מסחריים.

3.2 שימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש, כי ידוע לו ומוסכם כי המידע שהוא מספק לאתר אינו סודי, ולחברה ו/או לאתר הרשאה מהמשתמש לאגור את המידע, לרבות לצרכים מסחריים, צרכים שיווקים, הקמת מועדון לקוחות, ניתוח, פילוח, שיווק ישיר ועוד.

3.3 האתר ו/או החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המידע לגורמים מסחריים.

3.4 המשתמש מצהיר כי הוא מאשר לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח הצעות פרסומיות ו/או מסחריות בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בטלפון ו/או ברשתות החברתיות, ובכל דרך המצוינת בסעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושידורים], תשמ”ב – 1982 (להלן: “חוק התקשורת”].

3.5 אישור תקנון זה מהווה הסכמה לסעיף 30(ב1) וסעיף 30(ג)(1) לרבות נספחיהם, לחוק התקשורת.

3.6 משתמש אשר אינו מעוניין בקבלת דברי פרסום כאמור, ישלח הודעה לאתר באמצעות כתובת דוא”ל המפורסמת באתר, בכפוף לסעיף 30(ד)(1) לחוק התקשורת.

3.7 יובהר כי האתר יעביר כל מידע באם יידרש לכך לפי צו שיפוטי ו/או בהתאם לכל דין.

3.8 האתר ו/או החברה רשאים לספק למשתמש, שירות להשוואת מחירי חבילות תקשורת, ולאפשר למשתמש על פי רצונו לקבל הצעות לשירותי תקשורת. יובהר כי המידע המופיע בשירות השוואת המחירים, מסופק על ידי משווקים מורשים של ספקיות התקשורת, והחברה ו/או האתר אינם ערבים ו/או אחראים לאמינות ו/או דיוק מידע זה. השימוש במידע זה באחריות המשתמש בלבד.

3.9 שימוש בשירות האתר מהווה הסכמה של המשתמש כלפי החברה ו/או האתר, לוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במידע שנמסר על ידו לאתר ו/או לחברה, לרבות טענות לפי חוק הגנת הפרטיות – תשמ”א 1981, וחוק המחשבים – תשנ”ה (1995).

3.10 האתר ו/או החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, אלא בהתאם לתנאי תקנון זה.

3.11 בשימוש באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי באתר קיימים קבצי עוגייה של צדדים שלישיים, המנטרים את גלישת המשתמש באתר ומחוצה לו, במסגרת איסוף מידע לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים.

3.12 החברה ו/או האתר עושים את מיטב המאמצים לאבטחת המידע אשר נמסר ע”י המשתמשים באמצעות האתר. החברה אינה תהיה אחראית בגין כניסה בלתי חוקית למערכת האתר, והמשתמש נוטל על עצמו את מלוא הסיכון.

3.13 החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא”ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. הגולש מסכים ומאשר, בעצם מילוי הטופס, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

3.14 יודגש כי הגשת פרטים כוזבים, היא פעולה המהווה עבירה פלילית, והעושה זאת צפוי לעמוד בפני הליך משפטי אזרחי ו/או פלילי.

4. הגבלת אחריות

4.1 החברה עושה ככל שביכולתה לדאוג לנכונות המידע המופיע באתר. יחד עם זאת המידע ו/או השירותים מוצגים למשתמש, כפי שהם מוצגים או מופצים על ידי הספקים השונים באתריהם ו/או באמצעים אחרים, ללא מעורבות מהותית כלשהי של החברה. לפיכך, החברה לא תהא אחראית לנכונות ומהימנות המידע שיוצג באתר לרבות פרטים אודות מוצר של צד שלישי ו/או שירות כלשהו, מהות המוצרים, שמות היצרנים או מחירים ומצגים, שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי הנ”ל.

4.2 החברה לא תהא אחראית במפורש או במכללא לטיב ואיכות המוצרים ו/או שירותים שמציע צד שלישי לרבות תנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקת המוצרים ו/או כל דבר אחר שמציע הצד השלישי למשתמש.

4.3 החברה לא תהא אחראית במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.

4.4 החברה אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי ספק התקשורת, וייתכנו שירותים ומוצרים אשר יימכור במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. יובהר כי המחירים המופיעים באתר הינם המחירים אשר נמסרו לחברה על ידי ספקיות התקשורת או נותן השירות, ולחברה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה למחירים אלו ולכל שימוש שיעשה המשתמש במידע זה.

4.5 החברה לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המחירים המופיעים באתר לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי ספקית התקשורת ו/או נותן השירות ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שייגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המחירים המופיעים באתר.

4.6 המשתמש מתחייב לשפות את החברה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב כל הפרה של תנאי מתנאי השימוש של האתר.

4.7 המשתמש מצהיר כי הוא יודע שהאתר ו/או החברה אינה צד להתקשרות בין המשתמש לספק תקשורת באשר הוא. לפיכך אין החברה ו/או האתר אחראיים בשום מקרה או מכל סיבה שהיא, לכל נזק שייגרם למשתמש, לרבות קניינו, שמו הטוב, או לכל גורם צד שלישי ו/או ספק תקשורת מתמשך , כתוצאה מהשימוש באתר.

4.8 על המשתמש חלה האחריות המלאה לבדוק את תנאי העסקה מול החברות, לרבות טיב וכדאיות העסקה, תנאי ביטול עסקה וכן את כל יתר תנאי העסקה. כל טענה ו/או פניה ו/או דרישה בנוגע לעסקה ותנאיה תהיה תקפה מול החברות בלבד ולאתר ו/או לחברה לא תהיה כל אחריות.

4.9 קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

5. קניין רוחני

5.1 כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינו בבעלות האתר ו/או החברה (למעט סימני המסחר של ספקי השירות) ומוגנים על פי כל דין, לרבות חשבונות, כותרות, קודי מחשב, מצגים, צלילים, תמונות, רשימת לקוחות, פילוחי שוק, רשומות משתמשים וכל נתון ומידע שמסופק על ידי המשתמשים וכדומה, ואין לעשות בהם כל שימוש מכל סוג שהוא ללא קבלת רשותה של החברה בכתב ומראש.

5.2 האתר ו/או החברה, היא בעלת זכויות היוצרים באתר, לרבות שמו, תכניו, עיצובו, וכל תוכן אחר אשר באתר המשתמש לפעילותו (כאמור, למעט סימני המסחר של ספקי השירות).

5.3 השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש, כי ידוע לו ומוסכם כי המידע שהוא מספק לאתר אינו סודי, ולחברה ו/או לאתר הרשאה מהמשתמש לאגור את המידע, לרבות לצרכים מסחריים, צרכים שיווקים, הקמת מועדון לקוחות, ניתוח, פילוח, שיווק ישיר ועוד.

5.4 האתר ו/או החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המידע לגורמים מסחריים.

6. שונות

6.1 כל מחלוקת, פרשנות, תביעה ו/או טענה הנובעת מתנאי השימוש לעיל, תעשה בהתאם ובכפוף לדין החל בישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית היא בית המשפט המוסמך בחיפה.

6.2 כל הודעה לאתר בנוגע לתנאי השימוש באתר ו/או השירות, תתבצע באמצעות פנייה לכתובת האלקטרונית של האתר בכתובת:

6.3 כל הודעה ו/או מסמך משפטי לאתר ו/או לחברה, ייחשבו כאילו נמסרו אך ורק לאחר 7 ימי עסקים מעת שליחתם בדואר רשום עם אישור מסירה למשרדי החברה.

6.4 האתר רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה בכל עת.

6.5 בכל מקום בו יש הגבלת אחריות של החברה ו/או המשתמש, כלפי הגולשים ו/או ספק תקשורת, הגבלה זו תחול גם על עובדי החברה ו/או מי מטעמה.

6.6 הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.

מעוניינים בהשוואת מחירים טלפונית מול נציג אתר סקרן? השאירו פרטים ונחזור אליכם

תרגישו חופשי ליצור
איתנו קשר